מידע שימושי

התכנים המובאים באתר ובדף זה זאת הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת ו/או התחייבות כלשהי כלפי מאן דהוא. רק הסכם רכישה חתום כדין יחייב את הצדדים. כל המידע, ההדמיות, התוכניות והתמונות הכלולים באתר ובדף זה מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות של קבוצת דורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה, לרבות בקשר עם מפרטים, גדלים, מידות, כיוונים, רישומים, איורים, וכל אלמנט אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת תדורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף, לרבות ריצוף עץ ("דקים") ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים ו/או אביזרים ו/או מכשירים ו/או צמחיה ו/או פרטי גמר אחרים, הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירות הנמכרות. כמו כן, התכניות הכלולות באתר ובדף זה הינן לצרכי שיווק והדמיה בלבד, אינן סופיות וניתנות לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת דורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה. קבוצת דורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה תהא מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר, שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה אשר ייחתם כדין ע"י הצדדים. כל התכנים הכלולים באתר ובדף זה, לרבות תכנים בקשר עם מיקומי הפרויקטים אין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת והנ"ל לא נועדו לספק אלא מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד. יעוד ושימוש השטחים, לרבות השטחים הציבוריים בפרויקטים השונים ו/או בסביבתם, לרבות הקמתם ו/או מועד הקמתם, כפוף לשיקול דעת הרשויות השונות, ואין בכל מצג באתר ובדף זה, ככל וקיים, התחייבות של קבוצת דורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה. העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע המופיע באתר ובדף זה, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי קבוצת דורות ר.ג ו/או מי החברות הנמנות עליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתר ובדף זה.

הלקוחות שלנו מקבלים יותר

דילוג לתוכן